Materiał Partnera

Od czego zależy wiarygodność sprawozdania finansowego?

Od czego zależy wiarygodność sprawozdania finansowego?

Przygotowanie na koniec roku obrotowego sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa służy pełnemu zamknięciu firmowych ksiąg rachunkowych oraz przedstawieniu udziałowcom i urzędom osiągniętych przez firmę wyników finansowych. Żeby jednak przygotowane sprawozdanie finansowe mogło dać zamierzone skutki, powinno być w pełni wiarygodne. W naszym artykule opisujemy, jakie są najważniejsze cechy jakościowe sprawozdań finansowych oraz jakie są wymagania prawne co do kryteriów właściwego prowadzenia rachunkowości.

Czym są sprawozdania finansowe przedsiębiorstw i w jakim celu się je przygotowuje?

Sprawozdanie finansowe to przygotowywany przez niezależnego biegłego rewidenta dokument, w którym znajduje się wiele przydatnych informacji na temat funkcjonowania firmy i możliwości poprawy jakości wszystkich przeprowadzanych w niej procesów. Zadaniem przygotowującego dla klienta sprawozdanie finansowe biegłego rewidenta jest poznanie wszystkich funkcjonujących w przedsiębiorstwie procesów oraz dokonanie oceny wdrożonych w nim systemów kontroli wewnętrznej. W przypadku wykrycia w trakcie badania jakichś nieprawidłowości biegły rewident powinien wskazać swojemu klientowi propozycję rozwiązania wskazanych problemów. Więcej na temat sprawozdań finansowych opowiedział nam nasz rozmówca, biegły rewident z biura audytorsko-księgowego eKFK w Warszawie:

Przygotowane sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa ma znaczenie nie tylko dla dyrekcji i właścicieli firmy. W przyszłości przygotowany teraz dokument może też dostarczyć wiele przydatnych danych potencjalnym inwestorom i kontrahentom firmy oraz np. badającym możliwość udzielenia firmie kredytu bankom.

Najważniejsze cechy jakościowe sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa ma duży wpływ na podejmowane później przez firmę i kontrahentów decyzje ekonomiczne. Żeby jednak było ono w pełni użyteczne, musi spełniać określone normy. Zawarte w sprawozdaniu finansowym informacje nie mogą wzbudzać żadnych wątpliwości i zastrzeżeń. Zgodnie z – opracowanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości – Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej każdy taki dokument musi się odznaczać 6 istotnymi cechami jakościowymi. Są nimi:

 • Wiarygodność — żeby sprawozdanie finansowe mogło być uznane za wiarygodne, musi być pozbawione błędów materialnych. W dokumencie muszą więc zostać uwzględnione jedynie rzeczywiste operacje gospodarcze, zgodne z ich treścią ekonomiczną.
 • Przydatność – przydatność sprawozdania finansowego zależy od tego, czy przedstawione w dokumencie informacje mogą mieć wpływ na podejmowane przez jego użytkowników decyzje.
 • Obiektywność – przygotowane w imieniu przedsiębiorstwa sprawozdanie finansowe musi być w pełni neutralne. Oznacza to, że musi być wolne od stronniczości i nie może oddziaływać na użytkowników celową selekcją zawartych w nim danych lub wybranym modelem prezentacji.
 • Kompletność – sprawozdanie finansowe powinno obejmować wszystkie składniki majątkowe, składniki kapitałów oraz wszystkie operacje wynikowe, wraz z mogącymi mieć wpływ na niekompletność informacji detalami.
 • Porównywalność – możliwość porównania zawartych w sprawozdaniu finansowych danych w przestrzeni i w czasie ma duży wpływ na użyteczność dokumentu.
 • Zrozumiałość – zawarte w sprawozdaniu finansowym dane mogą być użyteczne tylko, jeżeli w oparciu o ich analizę użytkownik jest w stanie rzetelnie ocenić wyniki prowadzonej przez firmę działalności. Wszystkie zawarte w dokumencie informacje muszą więc być w pełni czytelne i nie dawać pola do interpretacji.

Zasady przygotowywania sprawozdań finansowych wynikające z przepisów o rachunkowości

W kontekście oceny wiarygodności przygotowywanych sprawozdań finansowych ważnym elementem jest też zgodność dokumentu z zasadami, które wynikają z obowiązujących przepisów o rachunkowości. Polskie prawo stawia podmiotom gospodarczym wymagania co do kryteriów właściwego prowadzenia rachunkowości w aż 6 nadrzędnych zasadach rachunkowości:

 • Zasada wyższości treści ekonomicznej nad formą – polega ona na tym, że zgromadzone w rachunkowości informacje muszą być prezentowane zgodnie z rzeczywistością, nawet jeżeli jest to sprzeczne z wymogami formalnymi.
 • Zasada ciągłości – zgodnie z nią przedstawiane przez firmę w kolejnych latach wyniki finansowe muszą być przedstawiane z wykorzystaniem tej samej metody i zgodnie z tymi samymi zasadami polityki rachunkowości.
 • Zasada kontynuacji – nazywana też zasadą ciągłości działania zakłada, że dana jednostka gospodarcza w określonej przyszłości będzie nadal kontynuowała swoją działalność w niezmienionym istotnie zakresie.
 • Zasada memoriału – określa, że w księgach rachunkowych jednostki muszą być ujęte wszystkie osiągnięte przychody i związane z nimi koszty, niezależnie od terminu ich zapłaty.
 • Zasada ostrożnej wyceny – polega na wycenianiu zasobów finansowych jednostki i ich pochodzenia w taki sposób, żeby nie spowodować zniekształcenia wskazanego wyniku finansowego.
 • Zasada istotności – w sprawozdaniu finansowym powinny być wskazane wszystkie zdarzenia, które znacząco wpływają na działalność i sytuację finansową przedsiębiorstwa.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję